นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โรยัล พาสเซจ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เจ้าของ เว็บไซต์ drrath.co ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กำหนดCompany” or “we”), an owner of website www.drrath.co, give priority to the protection of your personal data. The Company will collect, record, disclose and use your personal data in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 and relevant subordinated regulations (“Laws on Personal Data Protection”).


บริษัทจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับบริษัทเพื่อที่จะให้บริการต่อท่าน บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิ การพัฒนาการให้บริการของบริษัท หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับบริษัท หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในช่องทางอื่น บริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ–สกุล, ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, วันเกิด, อายุ, เพศ, ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล ทั้งนี้อาจรวมถึงบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID)
  กรุณาให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทที่ได้รับอนุญาต หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้


ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อเข้าทำสัญญา แต่ท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด รวมถึงการได้รับความยินยอมจากจากบุคคลนั้น ๆ ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท และให้บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแล้ว (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และท่านต้องรับผิดชอบต่อบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายจากการเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมหรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก และบุคคลตามที่ระบุในหัวข้อ “สิทธิของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ด้านล่าง) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ แต่ไม่เป็นการจำกัดเฉพาะ:

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ
 • เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนของท่าน
 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เช่น การจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน การจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน การดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน ซึ่งเราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
 • เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าของคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า
 • เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่าง ๆ
 • เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward programs)
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะข้อมูล (Data Analytics) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ drrath.co
 • เพื่อยกระดับและพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนเว็บไซต์ drrath.co ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ drrath.co
 • เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ
 • เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและในกรณีที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐดังกล่าว
 • เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคง และความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กร เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท
 • เพื่อการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทน หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ภายใต้ฐานทางกฎหมายใด ๆ ดังต่อไปนี้

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นความจำเป็นของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือ
 • ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น

สิทธิของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น ต่อหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อบริษัทในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัท หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น ไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน (4) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานวิจัย (5) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (6) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสำรวจข้อมูล (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Customer service center) (10) ผู้จัดงานและกิจกรรม (11) บริษัทตัวแทนการขาย (12) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (13) ผู้ให้บริการและตัวแทนด้านการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การยืนยันตัวตน และการตรวจสอบและอ่านข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (14) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง (15) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (16) ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (17) พนักงานเดินเอกสาร (18) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์

ในระหว่างการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น ให้แก่ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลตามที่ระบุข้างต้น บริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และจะดำเนินการเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น

ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมหรือนิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาต หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัท

การถอนความยินยอม

ท่านอาจแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมในการให้บริษัทเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปในกรณีที่บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ เว็บไซต์ drrath.co” ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อแสดงเจตนาของท่านในการเพิกถอนความยินยอม อย่างไรก็ตามหากท่านเพิกถอนความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของบริษัทในกรณีดังกล่าว

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลบุคคลปัจจุบันของท่านได้ โดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าในเรื่องอื่น ๆในการบริการ บริษัทอาจดำเนินการแจ้งการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ เว็บไซต์ drrath.co” ที่ระบุไว้ด้านล่าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการดำเนินการตามที่ท่านขอใช้สิทธิดังกล่าว

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดโดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ เว็บไซต์ drrath.co” ที่ระบุไว้ด้านล่าง

การคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดโดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ เว็บไซต์ drrath.co” ที่ระบุไว้ด้านล่าง

การลบ

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดโดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ เว็บไซต์ drrath.co” ที่ระบุไว้ด้านล่าง

การระงับการใช้

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดโดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ เว็บไซต์ drrath.co” ที่ระบุไว้ด้านล่าง

การร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของท่านไว้อย่างปลอดภัย และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ
*รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้ใด หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อบริษัททันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน บริษัทขอเตือนว่าท่านจะต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

ผู้เยาว์

สำหรับท่านที่มีสถานะเป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์

การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

บริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอาจจะใช้คุ้กกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ drrath.co เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง:

 • IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ
 • ข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของทางบริษัทรวมถึงเวลาและวันที่ที่เข้าชมและข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

 

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยบริษัทในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และการให้บริการ

คุ้กกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ๆ โดยช่วยให้บริษัทสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้บริษัทสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำบริการและแพลตฟอร์ม ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัท โดยท่านควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ

การติดต่อ เว็บไซต์ drrath.co

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อปลีกย่อยใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย