ข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดทั่วไป

บริษัท โรยัล พาสเซจ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท พิชญ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าจดทะเบียน Dr.RATH ให้บริษัท โรยัล พาสเซจ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า Dr.RATH อย่างเป็นทางการ บริษัทเป็นผู้ให้บริการออนไลน์ผ่านทาง drrath.co (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) “ท่าน” หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์ใดๆไม่ว่าท่านจะซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ทำการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน ให้ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือหากท่านอายุน้อยกว่า 20 ปีแต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองได้ให้ความยินยอมแล้วท่านมีสิทธิตามกฎหมายและมีความสามารถอย่างเต็มที่และมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขภาระผูกพันการยืนยันการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้และเพื่อถือปฏิบัติตามและดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือ จูงใจให้กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำใด ๆ อันละเมิดสิทธิของบริษัทหรือผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่นใดหรือข้อจำกัดในข้อกำหนดการใช้งานนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า และเนื้อความสาระอื่น ๆ ที่ปรากฏในนี้ (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า “เนื้อหาสาระ”) และเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ และ เครื่องหมายทั้งหมดใด ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของหรือได้อนุญาตให้แก่บริษัท และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ (foreign law) และอนุสัญญาระหว่างประเทศลงนามโดยประเทศไทย

บริษัทมีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหาสาระนั้น บริษัทห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

การลงทะเบียนและสมาชิก

ในการลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง เราอนุญาตให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซด์นี้ได้ทันที หรือแจ้งติดต่อ admin@royalpassage.co

เมื่อท่านสร้างบัญชีบนเว็บไซต์แล้ว ท่านตกลงที่จะรับการสื่อสารบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ เช่น การร้องขอเพื่อตรวจสอบสินค้า รวมถึงท่านจะได้รับอีเมล์การตลาดของเราด้วย เช่นจดหมายข่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่: www.drrath.co/privacy-policy

เงื่อนไขการขาย

ในการสั่งซื้อสินค้า ท่านเสนอซื้อสินค้าโดยและภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้คำสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ

ในการทำสัญญากับบริษัท ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ได้ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับการยอมรับจากเรา หรือมีบัญชีธนาคารที่สามารถใช้สำหรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอใด ๆ ของท่าน ในกรณีคำสั่งซื้อของท่านได้รับการยอมรับ เราจะส่งอีเมล์ยืนยันให้ท่านทราบ เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว ท่านยืนยันว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับเราเป็นความจริงและถูกต้อง โดยท่านเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีธนาคารและ / หรือบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ใช้ในการสั่งซื้อของท่านและมีเงินสำรองเพียงพอครอบคลุมราคาของสินค้า ทั้งนี้ราคาสินค้าทั้งหมดที่ได้ทำการโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

(1) สัญญา

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบรับการยืนยันการสั่งซื้อของท่าน อีเมล์นี้แจ้งเพื่อเป็นการรับทราบเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน สัญญาระหว่างเราสำหรับการซื้อสินค้านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อการชำระเงินของท่านได้รับการอนุมัติจากเราและเราได้ทำการหักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน หรือได้รับการโอนเงินค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคารแล้ว

(2) การกำหนดราคาและความพร้อมให้บริการ

ทางเราพยายามทำให้เป็นที่แน่นอนว่ารายละเอียด คำอธิบายและราคาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดบางประการได้ หากเราพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด และให้ท่านพิจารณาตัดสินใจที่จะยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งในราคาที่ถูกต้องหรือทำการยกเลิกการสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกไป ในกรณีที่ท่านทำการยกเลิกและท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ราคาสินค้าอาจรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มี ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าอาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม ซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวเหล่านั้นจะถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนและระบุอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายรวม”

เว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ หรือความไม่ถูกต้องและอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้น และสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตอบรับคำสั่งซื้อใดที่ท่านอาจสั่งตามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือข้อมูลล้าสมัยที่เกี่ยวกับราคา การขนส่ง เงื่อนไขการชำระเงินหรือนโยบายการคืนสินค้า

(3) การชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารหรือชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ในกรณีที่ท่านชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เมื่อได้รับคำสั่งซื้อของท่าน เราจะดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานเกี่ยวกับบัตรที่ใช้ชำระค่าสินค้าของท่านว่าบัตรดังกล่าวมีเงินเพียงพอที่จะทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงิน โดยสินค้าจะถูกจัดส่งเมื่อการตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบัตรของท่านจะถูกหักบัญชีไว้เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับและสินค้าถูกจัดส่งแล้ว

(4) การยืนยันการสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการ

เมื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้า

(1)นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถแจ้งยกเลิกสินค้าได้ก่อนบริษัททำการส่งสินค้า

ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งซื้อตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้

(2) นโยบายการคืน การเปลี่ยนสินค้าจากความเสียหาย

การขอคืนผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่สาเหตุเกิดจากผลิตภัณฑ์หมดอายุ/ไม่ถูกต้อง/เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ

ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่มีความผิดพลาด และ/หรือ ความเสียหายใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ เช่น พบว่าสินค้าหมดอายุ, ขาดหาย, ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย การใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนสินค้า (ถ้ามี) ต้องส่งผ่านส่วนคำร้องขอคืนสินค้าในเว็บไซต์ภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า มิฉะนั้น เราสามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธคำร้องขอและการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านที่ส่งมาภายหลัง 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า คำร้องทั้งหมดในการขอคืนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท

ความเสียหายของกล่องบรรจุเพียงอย่างเดียว ไม่ถือเป็นความเสียหายในการเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากทางร้านไม่สามารถควบคุมการขนส่งของไปรษณีย์หรือบริษัทจัดส่งสินค้าได้

เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดแล้วหรือใช้งานแล้ว เราไม่มีความรับผิดชอบต่อท่านต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลตามมา

การให้ความเห็นและการให้คะแนนของท่าน

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพ และข้อมูลการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ เนื้อหา”) ที่ท่านถ่ายทอดหรือส่งผ่านหรือเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยเนื้อหาดังกล่าวรวมถึง ความเห็น การให้คะแนน และข้อมูลที่ท่านแสดงต่อสาธารณะในหน้าโปรไฟล์ของท่าน ทั้งนี้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นและการให้คะแนนของท่าน

ท่านรับรองว่าเนื้อหาของท่านไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่ในการใช้ตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตการใช้งานเนื้อหาของท่าน ท่านควรละเว้นการกระทำการใด ๆ ให้เนื้อหามีข้อความหมิ่นประมาท เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด ละเมิด รบกวน ดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่ อนาจารหรือผิดกฎหมาย ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

บริษัทจะกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์ และบริษัทเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกที่จะลบหรือไม่ลบบทวิจารณ์และการให้คะแนนเมื่อมีการเผยแพร่

ความเห็นและการให้คะแนนสินค้าของท่านจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ โดยท่านจะไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ จากการโพสต์ความเห็นและการให้คะแนน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยบริษัท เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.drrath.co/privacy-policy

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับข้อบกพร่องหรือความขัดข้องของสินค้า อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่พิมพ์ไว้บนสินค้า การใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิดหรือการดัดแปลงและ/หรือการใช้ในทางที่ผิด โดยท่านควรอ่านฉลากและรายละเอียดทั้งหมดอย่างละเอียด และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเกิดอาการแพ้หรือแพ้สินค้า

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดเชย ปกป้อง และชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตัวแทนและบริษัทในเครือ จากการเรียกร้องใด ๆ ความรับผิดค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่าย ที่บุคคลที่สามเรียกร้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือที่ท่านได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงให้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันแห่งกฎหมาย ให้มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดการใช้งานและข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านและบริษัท ศาลประเทศไทยมีเขตอำนาจพิจารณาในการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ หรือการดำเนินคดีกับบริษัท ที่เกิดขึ้น ในส่วนหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ จากข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์นี้